ພະແນກປະເມີນຜົນ

PDF ພິມ
ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 16: 06

 

* ໜ້າທີ່


•  


ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນການສອນ ແລະອື່ນໆ ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ;

ປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາເພື່ອປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ການຮຽນການສອນ

ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ

 

* ກິດຈະກໍາຈັດຕັ້ງການສຶກສາຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນ

- ສ້າງໂຄງການ,ວາງແຜນພ້ອມທັງກຳນົດຮູບແບບການ ປະເມີນຜົນ ແລະ ແຜນງົບປະມານຕ່າງໆ

-

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງມືເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະ ເມີນຜົນ

- ຈັດຕັ້ງການລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

- ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນ

-

ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການປະເມີນ

-

ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ

-

ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມຄູກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ

 

* ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ

 

 

* ເອກະສານຕ່າງໆ

- ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

 

 ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນອັງຄານທີ່ 23 ກັນຍາ 2014 ເວລາ 09: 53 )
 
free pokerfree poker