Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ກອງປະຊຸມອາຊີວະສຶກສາ ຂອງປະເທດພາກພື້ນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2015

     ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 14 ທັນວາ ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ໂທມັດຊີນ ເບີຮອນ ເລຂາປະຈຳສະພາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ.

 ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຂອງການສຶກສາ, ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການ ປະກອບອາຊີບ ໃນອານາຄົດ ແລະ ຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາ ຂອງເຢຍລະມັນ ແບບຄວບຄູ່ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສົບການຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ພ້ອມທັງເປັນການວັດເຖິງ ປະສິດທິພາບ ໃນຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ, ປະເທດເຢຍລະມັນໄດ້ ໃຫ້ປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດ ໃນເອເຊຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ອາຊີວະສຶກສາ ແບບຄວບຄູ່, ໃນນັ້ນລວມທັງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນ ແນ່ໃສ່ເພື່ອປັບປຸງ ລະບົບອາຊີວະສຶກສາ, ເຊິ່ງກວມເອົາກຸມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດແຮງງານລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 4 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ການພັນທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນຄື: ການບໍລິຫານວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ການ ຮ່ວມມື ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ.

          ສຳລັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ (ວັນທີ່ 14-15 ທັນວາ 2015) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ‘ການສະໜັບສະໜູນ ການເຊື່ອມໂຍງ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ’ ແນໃສ່ແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຄື: ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາລະດັບສູງ, ຜູ້ໃຫ້ທືນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍ ລວມເຖິງຕົວແທນອົງການຕ່າງໆ ຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງກາຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ເຊິ່ງມີການແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ທີ່ມາຈາກປະເທດອາຊຽນ.

(ຄັດຈາກໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາ)