Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2016

ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າກົມວິຊາການ ແລະ ສະຖານສຶກສາ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ທືນ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານປະກອບການ/ໜ່ວຍງານກຸມອາຊີບ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 130 ຄົນ/ຍິງ 22 ຄົນ.

 

   ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນຄື: 1) ການຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນ, 2) ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, 3) ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 4) ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, 5) ແຜນຮັບນັກຮຽນ, 6) ການຍົກລະດັບຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ, 7) ການປັບປຸງຫຼັກສູດ, 8) ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ;

  ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານຂ້າງເທິງ ດ້ວຍຄວາມ ຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນ ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມ ເພື່ອສືບ ຕໍ່ພັດທະນາ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໃນສົກປີ 2016-2017 ດັ່ງມະຕິ ມະຕິກອງປະຊຸມ