Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ

ເພື່ອເປັນການເລັ່ງໃສ່ ພັດທະນາອາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນ ດັ່ງກ່າວມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຫັນມາຮຽນວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງທີມງານອອກເປັນ 17 ທີມ ລົງເຄື່ອນໄຫວ ໃນ 17 ແຂວງທີ່ມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ, ແຂວງລະ 4 ເມືອງ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1 ແມ່ນໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 8 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຫາເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັງປະຕິບັດຢູ 9 ແຂວງພາກເໜືອໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016. ໃນກິດຈະກຳດັງກ່າວໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ (ADB Grant No. 0211-Lao (SF)), ການໂຄສະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນ ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ 2016-2020.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011-2015 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ ຕາມທ່າແຮງການຂະຫຍາຍ ຕົວທາງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເຊິງໃນປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດ ມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ 23 ແຫ່ງ, ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ 76 ແຫ່ງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປັດຈຸບັນນີ້, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນ ພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ຫຼາຍໂຄງການເຊັນ: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ (STVET Project), ໂຄງການ Vela, ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝາຍ ແລະ ອື່ນໆ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດແກ່ກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ ນັກຮຽນຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນສາຂາອາຊີບທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຕ້ອງການຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງອາຄານ (ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງເບຕົງ, ຊ່າງນ້ຳປະປາ, ຊ່າງໄມ້ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊ່າງໄຟຟ້າໃນອາຄານ); ການບູລະນະສ້ອມແປງ (ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ, ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ, ຊ່າງສ້ອມແປງກົນ ຈັກກະສິກຳ ແລະ ຊ່າງຈອດ); ການຜະລິດເຟີນິເຈີ (ຊ່າງເຟີນິເຈີເຄື່ອງເຮືອນ, ຊ່າງສີເຟີນິເຈີ ແລະ ຊ່າງເຟີນິເຈີ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ) ແລະ ທຸລະກິດຂັ້ນພື້ນຖານ (ການບັນຊີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ເລຂານຸການ). ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ເຂົ້າຮຽນ 1 ໃນສາຂາອາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນລະດັບວິຊາຊີບຊໍານານງານ (9+3) ຫຼື ຊ່າງເຕັກນິກ (12+2) ຖ້າເປັນນັນຮຽນ ຕ້ອງມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 16 ປີ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ (1 ອາທິດ ຫາ 6 ເດືອນ) ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ຫຼື ມີປະສົບການວຽກງານມາແລ້ວ.