Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ທັງໝົດມີ 23 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ມີສະຖາບັນ 2 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລ 9 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ 9 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນນິກ-ວິຊາຊີບ 3 ແຫ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1.     ສູນພັດທະນາ ອາຊີວະສຶກສາ  

2.     ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

3.     ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

4.     ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ    

5.      ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈຳປາສັກ   

6.     ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ   

7.    ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ 

8.    ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ   

9.    ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

10.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ ຜົ້ງສາລີ   

11.   ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ ຫົວພັນ    

12.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ  

13.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

14.   ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

15.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ ອຸດົມໄຊ  

16.   ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  

17.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

18.   ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

19.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ- ວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

20. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງເຊກອງ

21.  ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງສາລະວັນ

 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງອັດຕະປື

ປັບປຸງຂໍ້ມູນ ວັນທີ 23/06/2016