Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ສິ່ງພິມຕ່າງໆ

 Cover

ແຜນພັດທະນາ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 2016-2020

Technical and Vocational Education and Training Development Plan 2016-2020

ຈັດພິມໃນເດືອນ ມັງກອນ 2016

ດາວໂລດ [ພາສາລາວ; English]

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຈັດພິມໃນປີ 2015

ດາວໂລດ

ປື້ມ ສະຖິຕິພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 2013-2015

ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ດາວໂລດ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ

ຈັດພິມໃນປີ 2014

ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ດາວໂລດ

ປື້ມ ສະຖິຕິພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 2008-2013

ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ດາວໂລດ

ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ອາຊີວະສຶກສາ 2006-2020

ແລະ ແຜນແມ່ບົດອາຊີວະສຶກສາ 2008-2015

ຈັດພິມໃນເດືອນ ເມສາ 2009
ດາວໂລດ

 

ປື້ມຄູ່ມື ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ສຳລັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ຈັດພິມໃນປີ 2011

ດາວໂລດ

ປື້ມຄູ່ມື ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ຕຳແໜງງານ

ຂອງວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ

ຈັດພິມໃນປີ 2009
ດາວໂລດ

ປື້ມຄູ່ມື ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ຕຳແໜງງານ

ຂອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ

ຈັດພິມໃນປີ 2009

ດາວໂລດ

ຄູ່ມື ສຳລັບການພັດທະນາ ມາດຕະຖານ ສະມັດຕະພາບ

ຈັດພິມໃນປີ 2013

ດາວໂລດ

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ  ການສ້າງມາດຕະຖານ

ສະມັດຕະພາບ

ຈັດພິມໃນປີ 2013

ດາວໂລດ