Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ກ່ຽວກັບກົມອາຊີວະສຶກສາ

  1. ຄວາມເປັນມາ

ນັບແຕ່ ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະມີຜົນ ສຳເລັດ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ນາຍຊ່າງ ແລະນັກວິຊາການ ແຕ່ລະໄລຍະ ດັ່ງນີ້:

1975-1983:    ພາກສ່ວນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະອາຊີວະສຶກສາ, ມີ ຄະນະກົມ 04 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄຳຕັນ ຈັນທະລາ ເປັນຫົວໜ້າ ພາກສ່ວນ; ມີ 04 ພະແນກ; ພະແນກວິຊາຊີບຊັ້ນ ຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງແລະຊັ້ນສູງ, ມີຮອງ 02 ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວ ໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ.

1984-1988:    ກົມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄຳຕັນ ຈັນທະລາ ເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີຮອງກົມ 02 ທ່ານ, ບໍ່ມີ ພະແນກ; ຮອງຫົວໜ້າກົມແຕ່ລະຄົນຊີ້ນຳແຕ່ລະ ໜ້າວຽກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ.

1989-1991:     ພາກສ່ວນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ດຣ. ສີຄຳຕາດ ມິຕາໄລ ເປັນຫົວໜ້າພາກສ່ວນ, ມີ ຄະນະ ກົມ 02 ທ່ານ, ບໍ່ມີພະແນກ; ຮອງຫົວໜ້າກົມແຕ່ ລະຄົນຊີ້ນຳແຕ່ລະໜ້າວຽກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການດ້ານ ຕ່າງໆ.

1991-1998:     ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ດຣ. ສີຄຳຕາດ ມິຕາໄລ ເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີ 03 ພະແນກການ ເຊັ່ນ: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກອາຊີວະສຶກສາ ແລະພະແນກການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຮອງກົມແຕ່ຄົນຊີ້ນຳພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ; ມີຮອງກົມ 02 ຕຳແໜ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 01-02 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິ ຊາການ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

1998-2000:    ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 167/ ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ດວງຕາ ບຸນລາວົງ ເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີ 04 ພະແນກການ ໄດ້ແກ່: ບໍລິຫານ, ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ມີຮອງກົມ 02 ຕຳ ແໜ່ງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 1-2 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ.

2001-2003:    ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ດຣ. ສີຄຳຕາດ ມິຕາໄລ ຄືນມາເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີ 04 ພະແນກ ການ ໄດ້ແກ່: ບໍລິຫານ, ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກ ສາຊັ້ນສູງ, ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ມີຮອງກົມ 02 ຕຳແໜ່ງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສອຊ (ຮອງ ກົມ), ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 1-2 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມນັກວິຊາການ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ໃນປີ 2002 ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການປະຈຳສະພາ ທີ່ ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ກໍໄດ້ຮັບການ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງປະຈຳການຢູ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ໂດຍການຊີ້ນຳຂອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

2003-2008:     ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ກອງສີ ແສງ ມະນີ ເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີ 04 ພະແນກ ການໄດ້ແກ່: ບໍລິຫານ, ອາຊີວະສຶກສາ, ການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ມີຮອງກົມ 02 ຕຳແໜ່ງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສອຊ (ຮອງກົມ), ຫົວໜ້າພະແນກແລະ ຮອງພະແນກ 1-2 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາ ການຈຳນວນໜຶ່ງ.

2008-2011:       ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດ້ແຍກອອກເປັນກົມອາຊີວະສຶກສາ ຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາ ທິການ ເລກທີ 62/ນຍ ລົງວັນທີ 07/04/2008 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ກອງສີ ແສງມະນີ ເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີ 04 ພະແນກການໄດ້ແກ່: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຕິດ ຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ອາຊີວະສຶກສາ, ມີຮອງກົມ 02 ຕຳແໜ່ງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສອຊ (ຮອງກົມ), ຫົວໜ້າ ພະແນກ ແລະຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 01 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

2011-ປັດຈຸບັນ:  ກົມອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ ໄລຍະໃໝ່ ຕາມດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 282/ນຍ ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2011 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 835/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ເປັນຫົວໜ້າກົມ, ມີຮອງກົມ 04 ຕຳແໜ່ງ (ລວມທັງຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການປະຈຳ ສອພຊ), ຫົວໜ້າພະແນກ ຢ່າງລະ ໜຶ່ງຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ 1-2 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມນັກວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ. ມີທັງໝົດ 04 ພະແນກການ ໄດ້ແກ່: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນອກນັ້ນ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ຍັງຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ຊີ້ນຳ ຫ້ອງການປະຈຳ ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມື ແຫ່ງຊາດ.

ປະຈຸບັນ ມີສູນ, ວິທະຍາໄລ ແລະໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ຈຳນວນ 22 ແຫ່ງ.